Informacja dotycząca zwołania Walnego Zgromadzenia Członków SM Krowodrza

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” informuje, że w związku z obowiązywaniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zostało odwołane Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” z udziałem członków Spółdzielni w planowanym terminie 13 czerwca 2020 Zgodnie z art. 90 Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r., jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia wszyscy członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” zostaną zawiadomieni w sposób przewidziany w Statucie Spółdzielni.

 

Informacja dotycząca zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Krowodrza”

 

 

 

Ministerstwo Finansów Więcej czasu na zatwierdzenie sprawozdań finansowych przez niektóre jednostki