Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Krowodrza” ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie robót ogólnobudowlanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza” w Krakowie”.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 28.01.2021 roku do godz. 09.30 w sekretariacie Spółdzielni. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.01.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni.

Specyfikacja Warunków Przetargowych realizacji zadania jest udostępniona bezpłatnie na stronie internetowej  Spółdzielni  www.smkrowodrza.pl

Wadium w wysokości 5 000,00 zł  należy wpłacić na konto Spółdzielni w Banku Pocztowym  nr  rachunku  89 1320 1465 2897 4071 2000 0007 do dnia 27.01.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krowodrza” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.