Zarząd Spółdzielni otrzymuje coraz liczniejsze zgłoszenia członków w sprawie zakłócania ciszy w budynku oraz innego utrudniania normalnego zamieszkiwania. Członkom Spółdzielni przysługują prawa w tym zakresie jak również obowiązki wynikające z zasad współżycia społecznego.

Uprzejmie prosimy członków o przestrzeganie tych zasad dla dobra innych a także własnych. Dobre stosunki sąsiedzkie przynoszą efekty w postaci uzyskania pomocy w nagłych przypadkach i innych potrzebach, a także tworzą warunki do spokojnego i bezstresowego przebywania w naszych mieszkaniach szczególnie potrzebnych w aktualnych trudnych warunkach życiowych.

Z przykrością podajemy przykłady nagannego zachowania się naszych członków, którzy wielokrotnie, inni stale, a także złośliwie utrudniają lub uniemożliwiają normalne warunki zamieszkania.

Najczęściej zgłaszanymi skargami są m.in.:

  • zakłócanie ciszy nocnej
  • zanieczyszczanie klatek schodowych
  • karmienie ptactwa którego odchody zanieczyszczają niższe kondygnacje,
  • zagrożenia osobiste przez zaproszonych gości, głównie uczestników libacji alkoholowych,
  • nadmierne hodowle kotów w piwnicach.

Zarząd Spółdzielni ma ograniczone prawa do skutecznego i bezpośredniego działania mającego na celu wyeliminowanie tych nagannych zachowaną członków, jednak z uwagi na nasilające się zgłoszenia i skargi będzie w szerszym zakresie wykorzystywał zapisy prawa spółdzielczego dotyczące wykluczeń członków ze spółdzielni w trosce o dobro innych mieszkańców.

Wykorzystany zostanie zapis prawa spółdzielczego o przestrzeganie zasad współżycia społecznego, który określa granicę poza którą korzystanie ze swego prawa nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony prawnej.

Apelujemy o poszanowanie praw innych mieszkańców.