W związku z coraz częstszym wykonywaniem przez członków spółdzielni remontów lokali mieszkalnych bez zgody spółdzielni uprzejmie informujemy, że sprawy te ustala “Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i członków oraz najemców lokali w zakresie napraw lokali oraz zasad rozliczeń spółdzielni z członkami /najemcami lokali/ zwalniającymi lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Krowodrza”.

Wobec powyższego każdorazowo członek spółdzielni winien zgłosić zamiar wykonania robót remontowych na, które spółdzielnia wyrazi zgodę podając warunki techniczne ich wykonania.

Najczęściej problemy występują przy wykonywaniu prac polegających na:

 • przeróbkach instalacji gazowych
 • przeróbkach instalacji wodno-kanalizacyjnej
 • przeróbkach instalacji elektrycznych
 • montażu wodomierzy
 • wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
 • wykonywaniu dodatkowych włączeń oraz przekuć w przewodach kominowych
 • podłączeń okapów oraz wentylacji mechanicznych

Prawidłowe wykonanie tych robót spowoduje uniknięcie nieporozumień między spółdzielnią a lokatorem oraz zapewni komfort i bezpieczeństwo użytkowania lokalu mieszkalnego.

Wykonanie tych prac może być zlecone firmie posiadającej stosowne uprawnienia do wykonywania tych robót jednak po wcześniejszym uzyskaniu zgody spółdzielni z wyszczególnieniem warunków wykonania tych robót.

Coroczne przeglądy dokonywane przez spółdzielnię wykazują nieprawidłowości przy wykonywaniu tych robót, nie przestrzeganie przepisów i norm wykonania poszczególnych prac czego następstwem są wezwania spółdzielni do usunięcia usterek. W takich przypadkach koszty za szkody powstałe w mieniu spółdzielni oraz innych mieszkańców obciążją bezpośrednio sprawcę.

Przypominamy że występuje całkowity zakaz dokonywania przeróbek w instalacjach centralnego ogrzewania oraz przewodach kominowych za, które w całości odpowiada spółdzielnia.

Informacja o wymogach dotyczących urządzeń i odbiorników gazowych oraz zasadach działania i eksploatacji systemu wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych.

Szanowni Państwo,

Zarząd S.M. “Krowodrza” Informuje że zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i obowiązującymi przepisami, urządzenie uznaje się za sprawne jeżeli stężenie CO w spalinach nie przekracza poziomu 0,5%. Przekroczenie tej normy będzie powodowało konieczność odcięcia dopływu gazu do urządzenia do czasu naprawy bądź wymiany przez lokatora. W związku z powyższym prosimy o wykonanie bieżących przeglądów i regulacji piecyków oraz term gazowych, gdyż za sprawność urządzeń gazowych w lokalu odpowiadają użytkownicy jako ich właściciele. Pozwoli to uniknąć sytuacji w których Spółdzielnia musiałaby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom przez zamykanie dopływu gazu do niesprawnego urządzenia.

Działania powyższe mają służyć Waszemu bezpieczeństwu ale ich skuteczna realizacja jest możliwa tylko przy współudziale Państwa.

Obecnie, po wymianie gazu miejskiego który zawieraał CO w swym składzie, na “bezpieczny” gaz ziemny który go nie zawiera, głównym źródłem powstawania zagrożenia jest CO (tlenek węgla) powstający w procesie niecałkowitego i niewłaściwego spalania gazu w urządzeniach gazowych, przy niecałkowitym odprowadzaniu spalin na zewnątrz budynku.

Niesprawność urządzeń gazowych jest głównym źródłem wydzielania CO. Za ich stan i sprawność techniczną odpowiadacie Państwo.

Jest on szczególnie niebezpieczny gdyż przy zatruciu nim bardzo często następuje utrata przytomności bez uświadomienia sobie zagrożenia. Jako gaz cięższy od powietrza, przy braku wentylacji, gromadzi się w dolnych częściach pomieszczenia.

W razie podejrzenia zatrucia tlenkiem węgla należy udzielić natychmiastowej pomocy poszkodowanemu.

Podstawową czynnością przy ratowaniu zatrutego jest zapewnienie mu świeżego powietrza z jak największą zawartością tlenu przez otwarcie okien, drzwi – jeśli jest to możliwe to podawanie czystego tlenu, okrycie w celu zapobiegnięcia utraty ciepła, zapewnienie drożności i czynności układu oddechowego przy utracie przytomności czy wymiotach i bezwarunkowo wezwanie pomocy lekarskiej.

Przy eksploatacji term gazowych w łazienkach (jak i pieców gazowych w kuchniach) należy pamiętać że żadne urządzenie nie jest niezawodne – ani piecyk gazowy ani wentylacja i odprowadzanie spalin. Każde z nich działa prawidłowo tylko w określonych warunkach.

Sprawność urządzeń gazowych należy utrzymywać poprzez bieżącą konserwację, czyszczenie palników i wymienników ciepła z zanieczyszczeń, regulację składu powietrza i gazu w procesie spalania przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

Należy pamiętać że działanie urządzeń gazowych zależne jest od:

 • ich stanu technicznego,
 • prawidłowej konserwacji,
 • okresowego czyszczenia oraz regulacji,
 • nagłych usterek,
 • dostarczenia odpowiedniej ilości tlenu w procesie spalania,
 • jakości dostarczanego gazu,
 • odprowadzenia całości spalin z urządzenia,

a więc czynników zależnych jak i niezależnych od działań człowieka i nie dający gwarancji ciągłego i prawidłowego działania urządzeń.

Biorąc pod uwagę warunki wpływające na działanie wentylacji grawitacyjnej pragniemy przedstawić również podstawowe zasady jej działania i zagrożenia związane z jej eksploatacją w niesprzyjających warunkach atmosferycznych i przy ograniczonej wymianie powietrza w pomieszczeniach.

Celem wentylacji jest dostarczenie do pomieszczeą świeżego powietrza oraz usuwanie powietrza zużytego, spalin i innych substancji lotnych wydzielanych przez wyposażenie wnątrz itp. Wentylacja wraz z systemem ogrzewania ma zapewnić odpowiedni klimat i komfort zamieszkiwania tj. zachować równowagę cieplną, odpowiednią wilgotność i zawartość tlenu w powietrzu, usunięciu lotnych substancji (np. spalin, zapachów itp.)

Dotychczas, w budownictwie mieszkaniowym, ze względu na walory ekonomiczne i eksploatacyjne (np. brak hałasu, drgań jak przy wentylacji mechanicznej) stosuje się głównie naturalne systemy wentylacji pomieszczeń tj. wentylację grawitacyjną. Zasada działania wentylacji grawitacyjnej opiera się na wyporze termicznym powietrza z lokalu przez kanały wentylacji (powietrze cieplejsze przemieszcza się do góry kanałami) i zapewnieniu dostatecznego napływu świeżego powietrza z zewnątrz przez otwory nawiewne bądź stolarkę okienną i drzwi wejściowe. Przy korzystnym wietrze (sile i kierunku) dodatkowo wentylacja wspomagana jest przez oddziaływanie inżekcyjne wiatru (“wysysanie” powietrza z kanału przez wiatr) u wylotu kanału wentylacyjnego bądź zastosowanych nasad.

Zgodnie z PN-83/B-03430 która była podstawą do określenia warunków i wymogów dla systemu wentylacji w naszych budynkach, strumień objętości powietrza dla wentylacji mieszkania jest sumą następujących, wymaganych strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń:

 • dla kuchni z otworem kuchennym i piecem gazowym – 70/h,
 • dla łazienki – 50m 3/h
 • dla oddzielnego ustepu – 30m 3/h, dla pokoju mieszkalnego – 20m 3/h nie mniej jednak niż jednokrotna wymiana całego powietrza w pokoju na godzinę

Jest to więc bardzo duża ilość powietrza, które należy dostarczać z zewnątrz, aby spełnić powyższe wymogi, a w sezonie grzewczym również go ogrzać.

Za dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza i jego przepływ wewnątrz lokalu są odpowiedzialni Państwo, za drożność kanałów wentylacyjnych i spalinowych Spółdzielnia.

Zabronione jest używanie mechanicznych wentylatorów wyciągowych w systemie wentylacji grawitacyjnej ze względu na niebezpieczeństwo zakłócenia działania wentylacji grawitacyjnej.

Aby wymiana powietrza mogła się odbywać, norma przewiduje że dopływ powietrza do:

o pomieszczeń mieszkalnych z oknami powinien odbywać się przez otwory o regulowanym stopniu otwarcia, umiszczone w górnej części okna lub ponad oknem, względnie w dolnej części ściany zewnętrznej jeśli zapewni się skuteczne ogrzewanie tak dopływającego powietrza. Dopuszcza się doprowadzenie powietrza zewnętrznego przez okna ze skrzydłem uchylno-rozwieralnym, górnym wywietrznikiem uchylnym lub górnym skrzydłem uchylnym (uzyskanie szczeliny o szerokości nie większej niż 10mm pomiędzy górną przyległą części uchylnej a ramą),
o łazienek, ustępów bezokiennych przez otwory w dolnych częściach drzwi lub przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą lub progiem (także przez drzwi do pokojów). Przekrój netto (w świetle) szczelin lub otworów powinien wynosić minimum 200cm 2.

Tak więc podstawą prawidłowego działania systemu wentylacji grawitacyjnej jest:

 • Drożność przewodów wentylacyjnych i spalinowych.
 • Zachowanie ich podłączeń i szczelności przy wszelkich pracach remontowych wykonywanych przez Państwo lub na Wasze zlecenie.
 • Niższa temperatura powietrza na zewnątrz niż wewnątrz wentylowanego lokalu (przy wysokich temperaturach wewnętrznych system grawitacyjny bez wspomagania nie działa).
 • Brak negatywnego oddziałania warunków pogodowych (silne wiatry, gwałtowne i obfite opady, inwersja ciśnienia – występują wtedy wsteczne ciągi, cofnięcia, przerwanie wentylacji).
 • Dostarczanie odpowiedniej ilości powietrza z zewnątrz do wnętrza pomieszczeń (za mały dopływ powietrza powoduje brak wentylacji, wsteczne ciągi, za mała ilość tlenu w powietrzu, zawilgocenie pomieszczeń, duża zawartość CO w spalinach). Zapewnienie drożności otworów przepływowych powietrza wewnątrz mieszkania (zatykanie kratek wentylacyjnych w przewodach wentylacyjnych i drzwiach, brak szczelin pomiędzy krawędzią drzwi pokojowych a podłogą – powoduje skutki jak wyżej)

Silny wpływ warunków pogodowych na działanie wentylacji grawitacyjnej jest jej naturalnie wadą. Ich wpływ na działanie wentylacji można ograniczać, ale nie da się go zlikwidować całkowicie. Należy pamiętać aby przy wietrznej pogodzie uchyla okna od strony nawietrznej budynku tj. od strony budynku na którą wieje (napiera) wiatr, gdyż z drugiej strony budynku (strona zawietrzna) powstaje podciśnienie wywoÂłane wiatrem, które wysysa powietrze z mieszkania może spowodować cofanie ciągów w przewodach wentylacyjnych i spalinowych, cofając spaliny do wnętrza mieszkania. natomiast w okresie letnim możliwe są okresy w których temperatura zewnętrzna jest za wysoka aby wentylacja grawitacyjna mogła działać.

W trakcie eksploatacji urządzeń gazowych należy zwracać szczególną uwagę na panujące aktualnie warunki atmosferyczne.

Koniecznym jest więc przestrzeganie następujących zasad :

 • zapewnić dostateczny dopływ powietrza do pomieszczenia dla prawidłowego przebiegu spalania odprowadzania spalin przez uchylanie okien od strony nawietrznej w przypadku wiatru, nie przebywać w pomieszczeniu łazienki w trakcie używania termy,
 • przed braniem kąpieli przewietrzyć pomieszczenie łazienki a w trakcie kąpieli nie używać dłużej termy,
 • nie ogrzewać lokalu piecykiem kuchennym,
 • dbać o stan techniczny i sprawność urządzeń gazowych, zachować szczególną ostrożność przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych,
 • nie uszczelniać kratek wentylacyjnych i otworów przepływowych w drzwiach, nie używać wentylatorów mechanicznego wyciągu powietrza,w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu wentylacji, zwłaszcza przy normalnych warunkach atmosferycznych i uchylonych oknach, należy zgłaszać bezzwłocznie usterki do administracji spółdzielni, używać termy gazowej w łazience tylko w przypadku pewności zachowania bezpieczeństwa użytkownika.

Jest oczywistym że działania wentylacji grawitacyjnej nie można rozpatrywać w oderwaniu od systemu ogrzewania i jego kosztów. Zapewnienie wystarczającej ilości świeżego powietrze związane jest przecież z zwiększonym zużyciem energii cieplnej. Szacunkowo, na potrzeba ogrzania tego powietrza zużywa się nawet do 30- 40 % energii cieplnej przeznaczonej na utrzymanie odpowiedniego komfortu cieplnego w mieszkaniu. Oszczędzanie energii C.O. i montaż nowej generacji stolarki okiennej, całkowicie szczelnej, powoduje że w części mieszkań nie ( następuje odpowiednia wymiana powietrza, co powoduje że przebywamy w mieszkaniach w których nie ma wystarczającej iloÂści tlenu dla prawidłowego rozwoju dzieci oraz życia i dobrego samopoczucia dorosłych.

Przyjmuje się że dla prawidłowego rozwoju kory mózgowej u dzieci oraz ze względu na wydolność krążenia u osób osłabionych bądź w podeszłym wieku, zawartość tlenu w powietrzu nie powinna być niższa niż 19,5 %. Natomiast do śmierci człowieka z braku tlenu, dochodzi już przy obniżeniu zawartości tlenu w powietrzu do 16 %.

Niewystarczająca wymiana powietrza to :

 • Brak odpowiedniej ilości tlenu w wdychanym powietrzu – powoduje złe samopoczucie nieprawidłowy rozwój dzieci a w skrajnych przypadkach śmierć (odnotowano wypadek śmiertelny w małej kabinie natryskowej podczas brania gorącego prysznicu).
 • Niewłaściwy proces spalania gazu w urządzeniach i zwiększenie zawartości CO w spalinach zwiększone zużycie gazu, niebezpieczne obniżenie zawartości tlenu w powietrzu poprze; zużywanie go w procesie spalania.
 • Zwiększenie wilgotności powietrza co obniża komfort cieplny jak i powoduje zawilgoceni mieszkań rozwoju szkodliwych grzybów i pleśni w mieszkaniu.
 • Niewłaściwe działanie, bądź nawet brak działania wentylacji w lokalu.

poprzez skraplanie się pary wodnej na ścianach, zawilgocenie ich – zwłaszcza ścian zewnętrznych i konstrukcji betonowych – co jest w dłuższym okresie czasu przyczyną
Tak więc musimy przyjąć do świadomości, że koszty ponoszone na ogrzanie powietrze dostarczanego do lokalu z zewnątrz, są kosztami koniecznymi ze względu na nasze zdrowie i komfort /.zamieszkiwania, a wszystkie działania w kierunku ich zmniejszenia, muszą być nacechowane duże rozwagą i racjonalnością działania. Nie oszczędzajmy na zdrowiu własnym i naszych najbliższych.

Nadmierne oszczędzanie energii C. O. kosztem ograniczenia wymiany powietrza w lokalu jest działaniem na własna szkodę gdyż dostarczanie odpowiedniej ilości powietrza do lokalu 2 zewnątrz jest podstawowym warunkiem bezpiecznego i zdrowego przebywania w mieszkaniu.

Szanowni Państwo.

Intencją naszą nie jest “straszenie gazem i tlenkiem węgla”, przenoszenie na Państwa odpowiedzialności czy moralizowanie, ale przybliżenie Państwu, czy przypomnienie, podstawowych taktów i zasad bezpieczeństwa związanych z używaniem urządzeń gazowych przy równoczesnych stosowaniu wentylacji grawitacyjnej, o których to zasadach często w codziennym nawale zajęć zapominamy, jak i zapominamy o tym, że każde urządzenie kiedyś się psuje i zadziała w końcu nie tak jak powinno, czy jak do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Prosimy o przekazanie tych zasad Waszym dzieciom, gdyż one są najmniej wyczulone na konieczność zachowania ostrożności i zasad bezpieczeństwa, a często najdłużej i najczęściej którzy korzystają z łazienki i jej urządzeń.

Energooszczędne użytkowanie mieszkań

Możesz zmniejszyć swoje wydatki, korzystając oszczędnie z:

 • ogrzewania
 • wentylacji
 • oświetlenia
 • urządzeń elektrycznych
 • cieplej i zimnej wody a także oszczędnie gotując

Oszczędność energii to :

 • oszczędność pieniędzy
 • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska

Aby zmniejszyć koszty zużycia ciepła w mieszkaniach, konieczne jest wykonanie termomodernizacji budynku/ czyli jego ocieplenie i usprawnienie działania instalacji ogrzewania, ciepłej wody oraz wentylacji. Termomodernizację można wykonać, korzystając z finansowej pomocy państwa w ramach systemu wprowadzonego ustawą o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych ( Dz. ustaw 162/98, poz. 1121 i 12/02 poz. 114 )

OGRZEWANIE

Regulacja temperatury

Termostatyczne zawory grzejnikowe umożliwiają :

 • ustalenie temperatury w pomieszczeniach na wymaganym poziomie
 • ograniczenie ogrzewania , gdy nie jest ono potrzebne ,np. gdy wszyscy mieszkańcy przebywajÂą poza domem
 • obniżenie temperatury w nocy (co jest wskazane dla zdrowego snu)

Pełne wykorzystanie ciepła grzejników.

 • Grzejniki powinny być całkowicie odsłonięte, bez ozdobnej obudowy, nie zasłaniane przez firanki i zasłony
 • za grzejnikami należy założyć ekrany zagrzejnikowe, które całe ciepło z grzejnika kierują do wnętrza mieszkania.

WENTYLACJA

Mieszkanie musi dobrze przewietrzone . Jest to konieczne dla zapewnienia dobrego zdrowia jego mieszkańców , a także w celu uniknięcia wystąpienia wilgoci , pleśni i grzyba.
Nowe, szczelne okna

 • Powinny być stale ustawiane w pozycji tworzącej mikroszczelinę, co zapewnia stały, niewielki napływ świeżego powietrza
 • zamknięcie okna na pełną szczelność przerywa przewietrzenie, wywołuje złe samopoczucie mieszkańców i powstawanie pary wodnej, która wykrapla się na szybach i ścianach.

Intensywne przewietrzanie.

Korzystne jest przewietrzanie pomieszczenia poprzez pełne otwarcie okna na krótką chwilę. Następuje wtedy pełna wymiana powietrza bez wyziębienia pomieszczenia. Niepożądane jest uchylenie okna przez dłuższy czas – powoduje, że wietrzenie jest powolne, a wyziębienie długotrwałe.
Po praniu lub gotowaniu.
W pomieszczeniu jest wówczas dużo pary wodnej. Trzeba je koniecznie dobrze przewietrzyć, żeby nie dopuścić do wystąpienia wilgoci w mieszkaniu.
Kanały wentylacyjne.
Dobra wentylacja wymaga niezakłóconego odpływu powietrza przez kanały wentylacyjne w kuchni, łazience i wc.

 • konieczna jest coroczna kontrola drożności kanałów
 • nie można zasłaniać kratek wentylacyjnych
 • nie można zasłaniać otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienek

OŚWIETLENIE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Oszczędne oświetlenie

 • w lampach , które używa się więcej niż l godzinę dziennie, warto zainstalować świetlówki energooszczędne , które zużywają 5 razy mniej energii niż tradycyjne żarówki.
 • nie stosujmy intensywnego oświetlenia tam / gdzie nie jest ono potrzebne , np. w sypialni, łazience, przedpokoju
 • abażury nie powinny tłumić światła
 • wyłączajmy niepotrzebne oświetlenie

Energooszczędność urządzeń

Kupując elektryczne urządzenie domowe telewizor, lodówka , pralka / odkurzacz, żelazko itp.), należy wybrać takie , które nie tylko dobrze spełnia swoje zadanie, ale także zużywa mało energii.

Czas użytkowania
Żelazka , suszarki, odkurzacze, miksery itp. należy używać możliwie krótko, ograniczając czas pobierania energii elektrycznej z sieci.

Lodówki i zamrażarki
Należy otwierać je tylko na krótka chwilę , aby nie wprowadzać do wnętrza ciepłego powietrza , które następnie agregat musi ochłodzić , zużywając dodatkową energię, za którą płacimy.

Pralki
Należy je używać , wykorzystując w pełni pojemność bębna. Przy częściowym wypełnieniu bębna pralka pobiera tyle samo energii i wody, co przy pełnym załadunku. Korzystając z dobrego proszku, można prać w niższej temperaturze

CIEPŁA I ZIMNA WODA

 • Unikajmy cieknących kranów i stale płynącej wody w spłuczce ustępowej, nawet drobne, ale długotrwałe przecieki, powodują duże straty wody, a tym samym pieniędzy.
 • podczas kąpieli pod prysznicem zużywa się tylko od 1/3 do Vi ilości wody koniecznej do kąpieli w wannie
 • naczyń nie należy zmywać pod strumieniem bieżącej wody , ale przez mycie w zlewozmywaku wypełnionym ciepłą wodą , a następnie płukanie pod kranem. Oszczędzamy w ten sposób nawet o połowę zużycie ciepłej wody.
 • w prysznicach korzystne jest założenie tzw. perlatorów, które pozwalają na równie komfortową kąpiel przy zmniejszonym o połową zużyciu wody.

GOTOWANIE

 • Oszczędne gotowanie – to gotowanie w garnku o płaskim dnie, dobrze przykrytym. Płomień palnika powinien ogrzewać tylko dno garnka, a nie jego boczne ścianki. Za duży płomień jest niepotrzebną stratą gazu.
 • podczas gotowania używajmy tylko tyle wody, ile jest naprawdę konieczne. Nadmiar wody to stracona energia, czas i pieniądze
 • w czajniku należy gotować tylko tyle wody / ile jest nam aktualnie potrzebne
 • do potraw o długim czasie gotowania używajmy szybkowaru. Oszczędzamy wtedy około 40% energii i 70% czasu
 • podczas korzystania z piekarnika otwierajmy jego drzwiczki tylko wtedy , gdy jest to konieczne. Każde otwarcie drzwiczek zwiększa zużycie energii o 10-20%

OCIEPLONA ELEWACJA

Ocieplenie ścian naszego domu zmniejsza koszty ogrzewania. Będzie ono skuteczne , jeżeli zachowamy je w dobrym stanie , bez uszkodzeń. Dbajmy o to i zwracajmy uwagę wszystkim / którzy nowe ocieplone elewacje rysują, drapią lub w inny sposób uszkadzają.

POMIESZCZENIA WSPÓLNE
Szanujmy ciepło w pomieszczeniach wspólnych / takich jak klatki schodowe, piwnice, pralnie itp. Zamykajmy drzwi zewnętrzne i nie otwierajmy niepotrzebnie okien.
oszczędnie używajmy wind oraz oświetlenia klatek schodowych i pomieszczeń wspólnych. To także wpływa na nasze koszty.