Spółdzielnia  Mieszkaniowa „KROWODRZA” ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont balkonów w budynku przy ulicy Władysława Łokietka 47 w Krakowie”Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 14.07.2022 roku do godz. 0930  w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.07.2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni.

Specyfikacja Warunków Przetargowych realizacji zadania jest udostępniona bezpłatnie na stronie internetowej Spółdzielni www.smkrowodrza.pl

Wadium w wysokości 8 000,00 należy wpłacić na konto Spółdzielni w Banku Pocztowym nr rachunku 89 1320 1465 2897 4071 2000 0007 do dnia 12.07.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krowodrza” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.