1. Udzielanie bonifikat wynoszących 98% od opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków prawo własności tych gruntów -wnioski dla odrębnych właścicieli
  2. Udzielanie bonifikat wynoszących 99% wysokości od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – wnioski dla odrębnych właścicieli